23.03.2011 | autor: Administrator

Międzynarodowa Fundacja Kobiet powstała z inicjatywy pani prof. Zdzisławy Janowskiej, wówczas radnej Rady Miasta Łodzi, w 1992 roku. Narastające bezrobocie w regionie łódzkim, brak skutecznego przeciwdziałania temu zjawisku ze strony urzędów pracy i innych instytucji państwowych, osobiste obserwacje poczynione w Stanach Zjednoczonych przez Zdzisławę Janowską wyzwoliły spontaniczne działanie jej samej oraz grupy osób z nią związanej w kierunku niesienia pomocy osobom bezrobotnym. Bezrobocie w pierwszym rzędzie dotykało kobiety (upadający przemysł lekki), które były zagubione i nie umiały sobie radzić w nowej sytuacji zawodowej. To spowodowało, że wspomniana grupa osób zaczęła pomagać bezrobotnym kobietom, aby mogły powrócić do aktywnego życia zawodowego. Już jesienią 1991 roku przeszkolono grupę kilkudziesięciu kobiet, przygotowując je do zbudowania swojego miejsca pracy – podjęcia własnej działalności gospodarczej. 5 marca 1992, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarejestrowano Międzynarodową Fundację Kobiet.

Cele statutowe Fundacji:

  • Promocja przedsiębiorczości kobiet;
  • Działania na rzecz równego traktowania i równych szans kobiet w życiu społeczno-ekonomicznym;
  • Kreowanie zatrudnienia dla kobiet;
  • Pomoc w przystosowaniu się kobiet do wymogów rynku pracy;
  • Pomoc charytatywna dla kobiet i ich rodzin.

Działalność Fundacji:

  • Edukacja – „Moja Mała Firma” kurs dla osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą lub ją prowadzących, szkolenia z podstaw rachunkowości, marketingu, zarządzania, obsługi komputera, liczne kursy i szkolenia w ramach programów realizowanych ze środków rządowych i unijnych, lobbing na rzecz wyższej pozycji kobiet w życiu społecznym i na rynku pracy, przełamywanie stereotypów podziału ról na kobiece i męskie, aktywizacja liderek wiejskich dla wzmacniania roli kobiet w społeczności lokalnej.
  • Porady – socjalne, prawne, zawodowe dla osób bezrobotnych oraz w trudnej sytuacji życiowej, pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.
  • Działalność charytatywna – skierowana do rodzin w trudnej sytuacji materialnej: zbiórki odzieży i podręczników szkolnych dla dzieci, imprezy i wypoczynek dla dzieci biednych i ofiar klęsk żywiołowych, bezpłatne porady prawne z zakresu prawa lokalowego i rodzinnego.
  • Działalność wydawnicza – dotychczas wydane zostały dwa poradniki dla osób bezrobotnych, poradnik dla osób chcących prowadzić własną firmę „ABC małego biznesu” oraz broszura na temat niedożywienia dzieci i młodzieży.